Privacy beleid

Welkom op onze website, wij waarderen uw interesse in ons bedrijf. We nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus. We verwerken uw gegevens in overeenstemming met de van toepassing zijnde wettelijke voorschriften voor de bescherming van persoonlijke gegevens, in het bijzonder de Europese regels voor gegevensbescherming (EU GDPR) en de voor ons geldende landspecifieke uitvoeringswetgeving. Met behulp van dit privacybeleid informeren wij u uitgebreid over de verwerking van uw persoonsgegevens door Wiegand SE & Co. KG en uw rechten.

Persoonsgegevens zijn de gegevens die het mogelijk maken een natuurlijk persoon te identificeren. Dit omvat in het bijzonder naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres, maar ook uw IP-adres. Anonieme gegevens bestaan indien er geen persoonlijke link kan worden gelegd met de gebruiker.

Verantwoordelijke autoriteit en gegevensbeschermingsfunctionaris

Adres: WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
Gegevensbescherming – Wolfgang Schindler
Alexander-Wiegand-Straße 30
63911 Klingenberg – Duitsland
Contact informatie:

Webpagina: www.wika.de
Telefoon: +49 9372 132-0
Fax: +49 9372 132-406
E-mail: info@wika.de

Contact opnemen met de gegevensbeschermingsfunctionaris:

datenschutz.de@wika.com

Uw rechten als betrokkene
Ten eerste informeren wij u over uw rechten als betrokkene. Deze rechten zijn gestandaardiseerd in Artikelen 15 - 22 van de EU-GDPR. Deze bevatten:

 • Het recht van toegang (Art. 15 EU-GDPR),
 • Het recht op verwijdering (Art. 17 EU-GDPR),
 • Recht op correctie (Art. 16 EU-GDPR),
 • Recht op gegevensportabiliteit (Art. 20 EU-GDPR),
 • Recht op beperking van de verwerking (Art. 18 EU-GDPR),
 • Recht op bezwaar tegen gegevensverwerking (Art. 21 EU-GDPR).

Neem voor de uitoefening van deze rechten contact op met:

Naam: Ivon Janssen
E-mail:

Ivon.Janssen@wika.com

Postadres:

WIKA Benelux
Gegevensbescherming – Ivon Janssen
Industrial estate De Berk
Newtonweg 12
6101 WX Echt – Nederland

Hetzelfde geldt indien u vragen hebt over gegevensverwerking binnen ons bedrijf. U hebt het recht op beroep bij de toezichthoudende autoriteit. Indien u reeds klant, leverancier of werknemer of voormalig werknemer bij WIKA bent, kunt u eveneens contact opnemen met de bij u bekende contactpersoon. Dit kan bijvoorbeeld zijn indien u ons op de hoogte wenst te stellen van wijzigingen in uw contactgegevens.

Recht van bezwaar
Houd rekening met het onderstaande inzake het recht van bezwaar:

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken voor directe reclamedoeleinden, hebt u te allen tijde en zonder opgave van redenen het recht bezwaar te maken tegen deze gegevensverwerking. Hetzelfde geldt voor het opstellen van profielen voor zover dit gerelateerd is aan directe reclame.

Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking van gegevens voor directe reclamedoeleinden, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken. Het bezwaar is gratis en kan zonder formulier worden gemaakt, indien mogelijk aan: Ivon.Janssen@wika.com

In het geval dat wij uw gegevens verwerken om rechtmatige belangen te beschermen, kunt u te allen tijde om redenen die voortvloeien uit uw persoonlijke situatie bezwaar maken tegen een dergelijke verwerking. Hetzelfde geldt voor het opstellen van een profiel dat is gebaseerd op deze bepalingen.

Wij zullen uw persoonsgegevens dan niet langer verwerken, tenzij wij dringende redenen van algemeen belang voor de verwerking kunnen aantonen die bescherming behoeven en zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte.

Doelstellingen en rechtsgrondslagen van gegevensverwerking
Bij het verwerken van uw persoonsgegevens worden de voorschriften van de EU-GDPR, de BDSG (nieuw) (Federal Data Protection Act) en alle overige geldende gegevensbeschermingsvoorschriften nageleefd. De rechtsgrondslag voor gegevensbescherming vloeit voornamelijk voort uit Art. 6 EU-GDPR.

Wij gebruiken uw gegevens voor het opstarten van bedrijven, om contractuele en wettelijke verplichtingen na te komen, de contractuele relatie uit te voeren, producten en diensten aan te bieden alsook de relatie met de klant te versterken, hiertoe kunnen tevens analyses voor marketingdoeleinden en directe reclame behoren.

Uw instemming is tevens een toestemmingsrichtlijn voor gegevensbescherming. Hier informeren wij u over de doelstellingen van gegevensverwerking en uw herzieningsrecht. Indien de instemming tevens verwijst naar de verwerking van speciale categorieën persoonsgegevens, zullen wij hier uitdrukkelijk in de toestemming op wijzen, Art. 88 Para.  1 EU-GDPR in samenhang met Hoofdstuk 26 (3) BDSG (nieuw).

Het verwerken van speciale categorieën persoonsgegevens in de zin van Art. 9 Paragraaf 1 EU-GDPR vindt uitsluitend plaats indien dit rechtshalve verplicht is en er geen reden bestaat om aan te nemen dat uw rechtmatig belang in de uitsluiting van verwerking overheerst, Art. 88 Paragraaf 1 EU-GDPR in samenhang met Hoofdstuk 26 (3) BDSG (nieuw).

Bekendmaking aan derden
Wij geven uw gegevens uitsluitend door aan derden binnen het kader van wettelijke voorschriften of met de juiste toestemming. Voor het overige worden er geen gegevesn doorgegeven aan derden, tenzij wij rechtshalve hiertoe verplicht zijn (overdracht aan externe instanties zoals toezichthoudende autoriteiten of wetshandhavingsautoriteiten).

Ontvangers van de gegevens / categorieën van ontvangers
Binnen ons bedrijf garanderen wij dat uitsluitend degenen die uw gegevens nodig hebben om aan hun contractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen deze zullen ontvangen.

Gegevens worden doorgaans door ons verzameld, verwerkt en gebruikt, in het bijzonder, als wij dat garanderen. Maar in sommige gevallen worden uw gegevens ook verzameld, verwerkt en gebruikt door andere bedrijven van de WIKA Groep (dochterondernemingen) of door serviceproviders die een zakelijke relatie met ons hebben. Maar in laatstgenoemde gevallen zullen wij er op toezien dat er voldaan wordt aan de relevante wettelijke privacyvereisten en de verplichtingen voortvloeiende uit deze gegevensbeschermingsnotitie. Enig andere toegang tot uw informatie door derden beogen wij niet. In het bijzonder zullen wij uw gegevens niet verkopen of gebruiken op een vergelijkbare wijze. Wij zullen onze meldplicht vervullen, zoals vereist door de wet of autoriteiten. In deze gevallen zullen wij de relevante informatie doorsturen naar de officiële instanties.

In veel gevallen ondersteunen serviceproviders onze gespecialiseerde afdelingen bij het uitvoeren van hun taken. Met alle serviceproviders zijn de benodigde gegevensbeschermingsovereenkomsten afgesloten. Hierbij gaat het met name om de afsluiting van contracten voor orderverwerking alsook om de lijst van alle relevante serviceproviders.

Overdracht naar derde landen / Voornemen van overdracht naar een derde land
Gegevens worden over het algemeen niet overgedragen naar derde landen (buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte). Eventuele externe gegevensopslagapparatuur wordt binnen de Europese Unie gehost. Indien in individuele gevallen gegevens naar derde landen worden overgedragen, wordt dit in elk geval vermeld. In deze individuele gevallen is aan alle gegevensbeschermingseisen voldaan, en is er een contract afgesloten conform Europese standaard.

Duur van de opslag van de gegevens
Wij slaan uw gegevens zolang op als nodig is voor de betreffende verwerkingsdoelstelling. Houd er rekening mee dat talrijke retentieperiodes vereisen dat gegevens langer opgeslagen dienen te worden. Dit is in het bijzonder van toepassing op commerciele of fiscale opslagverplichtingen (bijv. het Duitse wetboek, fiscaal nummer). Indien er verder geen opslagverplichtingen bestaan, worden de gegevens routinematig verwijderd zodra aan de doelstelling is voldaan.

Bovendien kunnen we gegevens bewaren indien u ons hiertoe toestemming hebt gegeven of indien zich juridische geschillen voordoen en we binnen de wettelijke verjaringstermijn van dertig jaar bewijsmateriaal gebruiken. De reguliere verjaringstermijn is drie jaar.

Veilige overdracht van uw gegevens
Om de informatie die is opgeslagen in ons bedrijf te beschermen tegen onbedoelde of opzettelijke manipulatie, verlies, beschadiging of toegang door niet-bevoegde partijen, hebben wij de bijbehorende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen. Het veiligheidsniveau wordt constant gecontroleerd in samenwerking met beveiligingsexperts en aangepast aan de nieuwe beveiligingsnormen.

De uitwisseling van gegevens van en naar onze website is altijd versleuteld. Wij bieden HTTPS als overdrachtsprotocol voor onze website, waarbij wij in elk geval de huidige encryptieprotocollen gebruiken. De op dat moment gebruikte encryptietechnieken kunnen via het slotpictogram van de browseradresregel worden bekeken. Het is tevens mogelijk gebruik te maken van alternatieve communicatiekanalen (bijv. per post).

Verplichting tot het verstrekken van gegevens
Voor de opstelling, uitvoering en beëindiging van de verplichting en de naleving van de desbetreffende statutaire en contractuele verplichtingen zijn diverse persoonsgegevens nodig. Hetzelfde is van toepassing op het gebruik van onze website en de diverse functies die daar worden geboden.

Wij hebben de informatie voor u vastgelegd in het kader van deze privacyverklaring. In bepaalde gevallen dienen gegevens verzameld en beschikbaar gesteld te worden als gevolg van statutaire bepalingen. Houd er rekening mee dat het niet mogelijk is uw verzoek te verwerken of de onderliggende verplichting uit te voeren zonder deze gegevens te verstrekken.

Categorieën, bronnen en oorsprong van gegevens
De betreffende context bepaalt welke gegevens we verwerken. Dit hangt ervan af of u online een bestelling plaatst of een vraag stelt via ons contactformulier, of u ons een sollicitatie stuurt of een klacht indient.

Houd er rekening mee dat we eveneens separaat op een geschikte locatie informatie beschikbaar kunnen stellen voor speciale verwerkingssituaties, bijv. bij het uploaden van applicatiedocumenten of voor een contactaanvraag (verplichte of optionele gegevens).

We verzamelen en verwerken de onderstaande gegevens wanneer u onze website bezoekt:

 • Naam van de internetserviceprovider
 • Informatie over de website van waaraf u ons bezoekt
 • Gebruikte webbrowser en besturingssysteem
 • IP-adres toegekend door onze internetserviceprovider (in anonieme vorm)
 • Aangevraagde bestanden, overgedragen datavolume, downloads/export van bestanden
 • Informatie over de websites die u bezoekt binnen ons internetaanbod, o.a. datum en tijd

Cookies (Art. 6 Para. 1 lit. f EU-GDPR / Art. 6 Para. 1 lit. a EU-GDPR met instemming)
Onze websites maken op verschillende plaatsen gebruik van cookies. Deze dienen om onze diensten gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die zijn opgeslagen op uw computer en die bewaard worden door uw browser (op uw harde schijf).

Cookies bieden ons de mogelijkheid te analyseren hoe gebruikers onze website gebruiken. Op die manier zijn wij in staat de inhoud van de site aan te passen aan de vereisten van de gebruiker. Cookies maken het ook mogelijk de effectiviteit van een bepaalde advertentie te meten en laten ons zien waar we deze het beste kunnen plaatsen, bijvoorbeeld afhankelijk van de onderwerpen waar de gebruiker in geïnteresseerd is.

De meeste cookies zijn zogenaamde 'sessie cookies'. Deze worden automatisch verwijderd na uw bezoek aan de site. Permanente cookies worden automatisch van uw computer verwijderd wanneer hun geldigheidsduur is verlopen of u ze zelf verwijdert voordat ze verlopen.

De meeste browsers accepteren cookies automatisch. Maar als u er de voorkeur aan geeft deze informatie niet te verzenden, kunt u normaal gesproken de instellingen van uw browser veranderen. Wij gebruiken cookies om onze diensten gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Bovendien gebruiken we cookies omdat ze ons de mogelijkheid bieden te analyseren hoe gebruikers onze website gebruiken. Op die manier zijn wij in staat de inhoud aan te passen aan de vereisten van de gebruiker. Cookies maken het ook mogelijk de effectiviteit van een bepaalde advertentie te meten en laten ons zien waar we deze het beste kunnen plaatsen, bijvoorbeeld afhankelijk van de onderwerpen waar de gebruiker in geïnteresseerd is.

Cookies worden opgeslagen op de computer van de gebruiker en naar onze site overgedragen. Dit is waarom u als gebruiker de volledige controle hebt over het gebruik van cookies. Door de instellingen in uw internetbrowser aan te passen kunt u de overdracht van cookies deactiveren of beperken. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies te allen tijde worden verwijderd door een internetbrowser of andere softwareprogramma's. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Houd er rekening mee dat indien u het plaatsen van cookies deactiveert, mogelijk niet alle functies van onze website volledig gebruikt kunnen worden.

Gebruikersprofielen / webtrackingprocedures
Voor het verbeteren van uw gebruikerservaring maken we gebruik van diverse analysetools. De rechtsgrondslag hiervoor is Art. 6 Para. 1 lit. f EU-GDPR. De afzonderlijke tools worden hieronder meer in detail beschreven.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice van Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (‘’Google’’). Google Analytics maakt gebruik van ‘’cookies’’, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. Wij maken gebruik van Google Analytics op de internetpagina’s van de WIKA blog en de WIKA online shop. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

Door het activeren van IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres ingekort binnen het gebied van de lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres eerst overgebracht naar een server van Google in de VS en daar ingekort.

Google zal deze informatie namens de exploitant van deze website gebruiken om het gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en hen andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan te bieden. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet in verband gebracht met andere gegevens waarover Google beschikt.

Sessies en campagnes stoppen na een bepaalde tijd. Standaard eindigen de sessies na 30 minuten zonder activiteit en de campagne na zes maanden. De persoonlijke gegevens van de gebruikers worden na 14 maanden verwijderd of geanonimiseerd. Voor meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en privacy kunt u terecht op https://www.google.com/analytics/term/en.html en https://policies.google.com/?hl=nl.

U kunt het opslaan van cookies weigeren door de juiste instellingen van de browser te selecteren; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt het verzamelen van de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website door Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de beschikbare browserplug-in via de volgende link [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl] te downloaden en te installeren. Als alternatief voor de browser add-on of binnen browsers op mobiele apparaten, klikt u op deze link om de toekomstige detectie door Google Analytics binnen deze website te voorkomen:
Google Analytics deactiveren

Hiervoor wordt een opt-out cookie op uw instrument opgeslagen. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken. Houd er rekening mee dat op deze website Google Analytics is uitgebreid met de code ‘’gat._anonymizelp’’’om de anonieme verzameling van IP-adressen (IP-maskering) te garanderen. Wij gebruiken Google Analytics ook voor de analyse van gegevens van AdWords (zie ook Google Adwords) en de gegevens van de Google-reclamefuncties, uitsluitend voor statistische doeleinden. Indien u dit niet wenst, kunt u dit deactiveren via de Ads Preferences Manager (https://www.google.com/settings/ads of https://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl-nl).

Google verwerkt uw persoonlijke gegevens ook in de VS en heeft deze doorgegeven aan het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Google AdWords Remarketing & Conversie Tracking
Deze website maakt gebruik van de functies van Google AdWords Remarketing om deze site te adverteren op de zoekresultaten van Google en op websites van derden. De aanbieder van de dienst is Google. Hiervoor plaatst Google een cookie in de browser van uw apparaat, die automatisch advertenties op basis van interesses mogelijk maakt met behulp van een pseudoniem cookie-ID en op basis van de pagina’s die u bezoekt.

De verwerking is gebaseerd op ons legitiem belang bij een optimale marketing van onze website in overeenstemming met Art. 6 alinea 6.1 lit. f GDPR en u kunt uw rechten te allen tijde uitoefenen. Verdere verwerking van gegevens vindt alleen plaats als u ermee instemt dat Google de internet- en App-geschiedenis van Google koppelt aan uw Google-account en informatie uit uw Google-account gebruikt om advertenties die u op het internet bekijkt, te personaliseren.

Deze website maakt gebruik van het Google AdWords online advertentieprogramma en Google’s conversie tracking als onderdeel van Google AdWords. Wij maken gebruik van het aanbod van Google AdWords om onze aanbiedingen van externe webpagina’s onder de aandacht te brengen met behulp van advertenties (Google AdWords). Aan de hand van de gegevens van de reclamecampagnes kunnen wij bepalen hoe succesvol de individuele reclamemaatregelen zijn. Dit geeft ons de mogelijkheid om u advertenties te tonen die voor u interessant zijn en om onze website aantrekkelijker voor u te maken.

De conversie tracking cookie wordt ingesteld wanneer een gebruiker op een AdWords-advertentie van Google klikt. Deze cookies verliezen hun geldigheid meestal na 90 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina’s van deze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kan Google en wij erkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorverwezen. Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen dus niet worden gevolgd via de websites van AdWords-adverteerders. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-adverteerders die voor conversietracering hebben gekozen. Klanten worden geïnformeerd over het totale aantal gebruikers die op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een conversie tracking-tagpagina. Ze ontvangen echter geen informatie die gebruikers persoonlijk identificeert.

U kunt de instelling van cookies voor advertentievoorkeuren op Google permanent uitschakelen via de volgende link: https://adssettings.google.com

U kunt ook trecht bij de Digital Advertising Alliance op www.aboutads.info voor informatie over het plaatsen van cookies en hoe u deze kunt instellen. Tot slot kunt u uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gesteld van de instelling van cookies en individueel beslist over de acceptatie ervan of de acceptatie van cookies voor specifieke gevallen of in het algemeen uitsluit. Het niet accepteren van cookies kan de functionaliteit van onze website beperken.

Indien van toepassing stuurt Google LLC persoonlijke informatie naar de Verenigde Staten. Google is echter gecertificeerd volgens het US-Europees privacyschild, dat de naleving van het niveau van gegevensbescherming in de EU garandeert. Voor meer informatie en privacybeleid met betrekking tot reclame en Google kunt u terecht op: http://www.google.com/policies/technologies/ads/


Webtrends
Deze website gebruikt Webtrends, een webanalysedienst van Webtrends Inc., 555 SW Oak Street, Suite 300, Portland OR 97204, VS). Webtrends gebruikt 'cookies', tekstbestanden die worden opgeslagen on uw computer die helpen te analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De informatie die wordt aangemaakt door de cookie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken doorgestuurd naar een Webtrends-server in de Verenigde Staten en daar opgeslagen.

Webtrends zal deze informatie gebruiken uit naam van de operator van deze website, met het doel uw gebruik van de website te evalueren, rapporten op te stellen over websiteactiviteit voor websiteoperators en hen andere diensten te verlenen met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Het IP-adres dat uw browser overdraagt binnen de scope van Webtrends zal niet in verband worden gebracht met enige andere gegevens.

U mag de opslag van cookies weigeren door de juiste instellingen in uw browser te selecteren, maar bedenk dat als u dat doet u wellicht niet alle functies van de website kunt gebruiken.

Bisnode
Deze website maakt gebruik van Bisnode, een webanalyse-service van Bisnode Sverige AB, nationaal registratienummer 556436-3421, SE 169 93 Solna, telefoon: +46(0)8-50 92 16 79. Bisnode gebruikt het IP adres, hoewel alleen als het tot een bedrijfsnetwerk behoort, om het aan dit bedrijf toe te wijzen. Privé en dus persoonlijk identificeerbare IP-adressen worden onmiddellijk verwijderd.
U kunt de uitvoering van het bijbehorende script (instructie op de website om uw IP-adres vast te leggen) verhinderen met een overeenkomstige instelling in uw browsersoftware; wij willen u er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website in hun volle omvang kun gebruiken.

LiveChat
LiveChat is een tool waarmee u op de homepage met ons personeel kunt chatten. Indien u van deze tool gebruikmaakt, worden de volgende persoonsgegevens verzameld en opgeslagen: naam en e-mailadres van de gebruiker, IP-adres, datum en tijd van de betreffende chats en de chatgeschiedenis. Overige gegevens worden niet opgeslagen. De gegevens zijn nodig om contact met u op te nemen en u passende antwoorden te geven. De gegevens worden na uw chat met ons opgeslagen om later toegang te verkrijgen tot de gegevens om, indien nodig, fieten helder te krijgen. De opslag vindt plaats totdat u uw overeenkomstige rechten conform Art. 16 of Art. 18 van de EU-GDPR, of de gegevens zijn niet meer nodig voor het aangegeven doel en er is geen bewaarplicht.

De wettelijke basis is ons (en uw) legitieme belang om uw verzoek te beantwoorden in overeenstemming met Art. 18 van de EU-GDPR, of de gegevens zijn niet langer nodig voor het aangegeven doel en er is geen opslagverplichting. 6 (1) pt. f van de EU-GDPR.

Wij verzamelen en verwerken de onderstaande gegevens voor een contactaanvraag:

 • Achternaam, voornaam
 • Bedrijf, afdeling
 • Adres (straat, huisnummer, postcode, plaats, land)
 • Telefoon, fax
 • E-mail
 • Uw bericht
 • Btw-identificatienummer
 • Klant-ID

De reikwijdte van de gevraagde informatie kan in de individuele formulieren verschillen. Er wordt verschil gemaakt tussen verplichte en optionele gegevens.

LiveChat verwerkt ook gegevens in derde landen. Om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen, zijn wij garanties overeengekomen in overeenstemming met de EU-standaardbepalingen inzake gegevensbescherming (art. 46 lid 2 pt. c en d EU-GDPR).

We verzamelen en verwerken de onderstaande gegevens voor online sollicitaties:

 • Achternaam, voornaam
 • Adres
 • Contactgegevens
 • Curriculum vitae, photo, employer's references, if necessary further attachments which you make available to us.
 • De gegevens worden door ons opgeslagen voor een periode van 6 maanden. Indien u ons hiertoe toestemming geeft, worden de gegevens dienovereenkomstig langer bewaard en kunnen tussen de ondernemingen van de WIKA Group worden uitgewisseld.

We verzamelen en verwerken de onderstaande gegevens voor nieuwsbrieven:

 • Achternaam, voornaam
 • E-mailadres
 • Titel
 • Land
 • Taal

Als u zich hebt aangemeld voor de nieuwsbrief van WIKA kunt u zich heel eenvoudig op elk gewenst moment weer afmelden. Ga daarvoor naar de pagina aanmelden/afmelden nieuwsbrief en voer het opgeslagen e-mailadres in onder 'Afmelden voor nieuwsbrief', onder aan de pagina. Na het klikken op de knop 'Afmelden' wordt u gevraagd voor welke talen u zich wilt afmelden. Hierna worden de betreffende gegevens verwijderd. Bovendien hebt u de mogelijkheid zich direct in de nieuwbrieven af te melden via de knop 'Afmelden' bij de ondertekening.

De verzonden nieuwsbrieven worden door ons geanalyseerd met betrekking tot gebruikersgedrag. Hiermee verzamelen wij de onderstaande analysegegevens:

 • Aantal ontvangers
 • Succesvolle afleveringen
 • Onbestelbare e-mails (hard/soft bounces)
 • Starters
 • Startersgraad
 • Click-to-open rate (CTOR)
 • Totaal aantal klikken
 • Click rate (CTR)
 • Annuleringen
 • Zonder reactie

De analyse van gebruikersgegevens wordt uitsluitend met behulp van geanoniemiseerde IP-adressen uitgevoerd, de gegevens zijn dus niet persoonlijk.

Geautomatiseerde case-by-case beslissingen
We maken geen gebruik van puur geautomatiseerde verwerkingsprocessen om tot een beslissing te komen.

Links naar andere websites
Op onze website vindt u ook, duidelijk aangegeven, links naar de websites van andere bedrijven. Mochten deze links van andere eigenaren zijn, dan zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites. Daarom kunnen wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor welke content dan ook. De providers of eigenaren van de gekoppelde websites zijn alleen verantwoordelijk voor de inhoud daarvan.

De gekoppelde pagina's zijn gecontroleerd op mogelijke schendingen of duidelijke overtredingen van de wet op het moment van invoeren van de link. Er was geen enkele duidelijke illegale content op het moment van invoeren van de link. Maar een constante controle van de content van de gekoppelde sites is niet aanvaardbaar zonder enig specifiek bewijs van overtreding van de wet. Zodra dergelijke overtredingen van de wet bewezen worden, zullen we deze links onmiddellijk verwijderen.

Social media plug-ins
De onderstaande social plug-ins worden op onze website gebruikt: Facebook-knop, Google+-knop, Twitter-knop, Xing-knop, LinkedIn-knop.

Deze social media plug-ins kunnen persoonsgegevens van de websitegebruiker verzamelen. Daarom gebruiken wij de zogenaamde 2-klikken oplossing. Wanneer u de website opent zijn de knoppen gedeactiveerd. U kunt dit herkennen aan de grijze kleur van de knop. In deze toestand worden er geen persoonlijke gegevens door deze knoppen verzameld. Dit gebeurt uitsluitend wanneer u actief op een van de knoppen klikt. In dit geval wordt u doorgezonden naar de betreffende dienst. Gegevens over de betreffende social plu-gins staan hieronder vermeld:

Gebruik van Facebook social plug-ins
Onze website gebruikt social plug-ins ('plug-ins') van het sociale netwerk facebook.com, dat geëxploiteerd wordt door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ('Facebook'). De plug-ins worden aangeduid door een Facebook-logo of de toevoeging 'Facebook social plug-in'. Wanneer u een website van ons internetaanbod bezoekt met een dergelijke plug-in, kan uw browser indien de knop geactiveerd is een directe verbinding maken met de Facebook-servers. De inhoud van de plug-in wordt vervolgens direct van Facebook naar uw browser overgedragen en op de website geïntegreerd.

Twee klikken voor meer gegevensbescherming. Slechts door het klikken op de knop wordt het actief en maakt uw browser de beschreven verbinding met de Facebook-servers. De eerste klik op de knop betekent dus dat u uw toestemming geeft voor de overdracht van gegevens naar Facebook. Na het activeren van de plug-in ontvangt Facebook de informatie dat u de desbetreffende pagina van onze website hebt geopend. Indien u bij Facebook bent ingelogd kan Facebook uw bezoek koppelen aan uw Facebook-account, zelfs als u de Facebook-knop geen tweede keer activeert. Indien u met de plug-ins interageert, bijvoorbeeld door het klikken op de 'Like'-knop, een andere keer of een bericht achterlaat, wordt de betreffende informatie direct overgedragen van uw browser naar Facebook en daar opgeslagen.

Zelfs als u geen Facebook-account hebt kan Facebook informatie over u verzamelen, bijv. uw IP-adres. Het doel en het toepassingsgebied van gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik door Facebook alsook uw relevante rechten en instellingsopties voor de bescherming van uw privacy kan worden gevonden in de privacyverklaring van Facebook: Indien u niet wilt dat Facebook gegevens over u verzamelt via onze website, moet u bij Facebook uitloggen voordat u onze website bezoekt. Tevens kunt u add-ons gebruiken om geschikte blockers voor uw browser te installeren.

Privacybeleid voor het gebruik van Twitter
Op onze homepage vindt u functies van de provider Twitter. Ze worden verstrekt door Twitter, Inc. 1355 Market Street Suite 900. San Francisco, CA 94103. Door gebruik te maken van Twitter en de 'Re-Tweet-functie worden de door u bezochte websites gekoppeld aan uw Twitter-account en voor andere bezoekers openbaar gemaakt. Gegevens worden eveneens aan Twitter doorgezonden.

Twee klikken voor meer gegevensbescherming. Uitsluitend door het klikken op de knop wordt hij actief en maakt uw browser een directe verbinding met de Twitter-servers. Eenmaal klikken op de knop betekent dus dat u uw toestemming geeft tot het overdragen van gegevens aan Twitter.

Na het activeren van de plug-in ontvangt LinkedIn de informatie dat u de desbetreffende pagina van onze website hebt geopend. Indien u bij Twitter bent ingelogd kan Twitter uw bezoek koppelen aan uw Twitter-account, zelfs indien u de Twitter-knop geen tweede keer activeert. Indien u interageert met de plug-ins, bijvoorbeeld door te tweeten, wordt de betreffende informatie direct van uw browser naar Twitter gezonden en daar opgeslagen.

Wij wijzen u er als aanbieder van de sites op dat wij niet op de hoogte zijn van de inhoud van de overgedragen gegevens of hoe deze door Twitter worden gebruikt. Zie voor meer informatie het privacybeleid van Twitter.

Privacybeleid voor Google +1
Onze website gebruiken de knop van het sociale netwerk Google Plus, dat geëxploiteerd wordt door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (Google). Wanneer u een website van ons internetaanbod bezoekt met een dergelijke knop, kan uw browser in geval van een actieve knop een directe verbinding maken met de Google-servers. De inhoud van de '+1'-knop wordt dan direct van Google naar uw browser verzonden en in de website geïntegreerd. In dit geval hebben wij geen invloed op de hoeveelheid gegevens die Google met deze knop verzamelt, maar wij gaan ervan uit dat uw IP-adres eveneens wordt vastgelegd.

Twee klikken voor meer gegevensbescherming. Uitsluitend door op de knop te klikken wordt hij actief en maakt uw browser de boven beschreven verbinding met de Google-servers. De eerste klik op deze knop betekent dus dat u uw toestemming geeft voor de overdracht van gegevens naar Google.

Na het activeren van de plug-in ontvangt Google de informatie dat u de desbetreffende pagina van onze website hebt geopend. Indien u bij Google bent ingelogd kan Google uw bezoek aan uw Google-account koppelen, zelfs indien u de Google-knop geen tweede keer activeert. Indien u met de plug-ins interageert, bijvoorbeeld door het klikken op de 'Google +1'-knop, een andere keer of een bericht achterlaat, wordt de betreffende informatie direct overgedragen van uw browser naar Google en daar opgeslagen.

Het doel en het toepassingsgebied van gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik door Google alsook uw relevante rechten en instellingsopties voor de bescherming van uw privacy kan via de '+1'-knop worden gevonden in de privacyverklaring van Google.

Indien u een Google Plus-lid bent en niet wilt dat Google via onze website gegevens over u verzamelt en aan uw op Google opgeslagen lidmaatschapsgegevens koppelt, dient u bij Google Plus uit te loggen voordat u onze website bezoekt.

Privacybeleid voor Xing share button
Onze website maakt gebruik van het sociale netwerk XING, dat wordt geëxploiteerd door Xing SE gevestigd aan de Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg Duitsland ('Xing').

Wij informeren u over de verwerking van persoonsegevens via de functie van de Xing-deelknop. Deze website maakt gebruik van de XING-deelknop. Indien u deze websie opent, wordt uw browser gebruikt om een tijdelijke verbinding te maken met de servers van Xing SE ('XING') met de XING-deelknop functies (in het bijzonder de berekening/weergave van de tegenwaarde). XING slaat geen persoonsgegevens op wanneer u deze website opent. XING slaat met name geen IP-adressen op. Ook vindt in relatie met de XING-deelknop via het gebruik van cookies geen evaluatie plaats van uw gebruikersgedrag. De nieuwste gegevensbeschrmingsinformatie op de XING-deelknop en aanvullende informatie kan worden opgeroepen via deze website: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

Twee klikken voor meer gegevensbescherming. Uitsluitend door op de knop te klikken wordt hij actief en maakt uw browser de boven beschreven verbinding met de XING-servers. De eerste klik op deze knop betekent dus dat u uw toestemming geeft voor de overdracht van gegevens naar XING.

Na het activeren van de plug-in ontvangt XING de informatie dat u de desbetreffende pagina van onze website hebt geopend. Indien u bij XING bent ingelogd kan XING uw bezoek aan uw XING-account koppelen, zelfs indien u de XING-knop geen tweede keer hebt geactiveerd. Indien u met de plug-ins interageert, bijvoorbeeld door het klikken op de XING-deelknop, een andere keer of een bericht achterlaat, wordt de betreffende informatie direct overgedragen van uw browser naar XING en daar opgeslagen.

Het doel en het toepassingsgebied van gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik door XING alsook uw relevante rechten en instellingsopties voor de bescherming van uw privacy kan via de XING-deelknop worden gevonden in de privacyverklaring van XING.

Indien u een XING-lid bent en niet wilt dat XING via onze website gegevens over u verzamelt en aan uw op XING opgeslagen lidmaatschapsgegevens koppelt, dient u bij XING uit te loggen voordat u onze website bezoekt.

Privacybeleid voor LinkedIn-knoppen
Onze website maakt gebruik van het sociale netwerk LinkedIn of LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA (hierna 'LinkedIn' genoemd). De LinkedIn plug-ins kunne herkend worden aan het betreffnde logo of de aanbeveelknop.

Indien een gebruiker op de betreffende knop drukt wordt een verbinding gemaakt tussen uw interetbrowser en de LinkedIn-server. LinkedIn wordt dus geïnformeerd dat onze website werd bezocht met uw IP-adres. Indien u op de aanbeveelknop vann LinkedIn klikt en gelijktijdig bij uw LinkedIn-account bent ingelogd, kunt u inhoud van onze website koppelen aan uw LinkedIn-profielpagina. Hierdoor kan LinkedIn uw bezoek aan onze webite koppelen aan u of uw gebruikersaccount. U dient te weten dat wij geen kennis hebben van de inhoud van de overgedragen gegevens en hun gebruik door LinkedIn.

Meer gegevens over gegevensvezameling, uw wettelijke opties en uw instellingsopties vindt u op LinkedIn. Deze staan u ter beschikking op https://www.linkedin.com/static?key=privacy_policy&trk=hb_ft_priv.

Twee klikken voor meer gegevensbescherming. Uitsluitend door op de knop te klikken wordt hij actief en maakt uw browser de boven beschreven verbinding met de LinkedIn-servers. De eerste klik op deze knop betekent dus dat u uw toestemming geeft voor de overdracht van gegevens naar LinkedIn.

Na het activeren van de plug-in ontvangt LinkedIn de informatie dat u de desbetreffende pagina van onze website hebt geopend. Indien u bij LinkedIn bent ingelogd kan LinkedIn uw bezoek aan uw LinkedIn-account koppelen, zelfs indien u de LinkedIn-knop geen tweede keer hebt geactiveerd. Indien u met de plug-ins interageert, bijvoorbeeld door het klikken op de LinkedIn-knop, een andere keer of een bericht achterlaat, wordt de betreffende informatie direct overgedragen van uw browser naar LinkedIn en daar opgeslagen.

Het doel en het toepassingsgebied van gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik door LinkdIn alsook uw relevante rechten en instellingsopties voor de bescherming van uw privacy kan via de LinkedIn-deelknop worden gevonden in de privacyverklaring van LinkdIn: https://www.linkedin.com/static?key=privacy_policy&trk=hb_ft_priv

Indien u een LinkedIn-lid bent en niet wilt dat LinkdIn via onze website gegevens over u verzamelt en aan uw op LinkedIn opgeslagen lidmaatschapsgegevens koppelt, dient u bij LinkdIn uit te loggen voordat u onze website bezoekt.

LinkedIn – Insight Tag
Deze website maakt gebruik van analyse en conversie tracking technologie van LinkedIn Inc. (‘’LinkedIn’’). LinkedIn Ireland Unlimited Compan, Wilton Place, Dublin 2, Ireland. Met de bovengenoemde technologie van LinkedIn wordt meer relevante, op basis van interesse, reclame getoond. De wettelijke basis voor de verwerking is onze legitieme interesse in klantgerichte marketing Art. 6 para. 1 lit. f) EU GDPR.

We ontvangen ook geaggregeerde anonieme rapporten van LinkedIn over advertentieactiviteiten en informatie over hoe u met onze website omgaat. LinkedIn kan het bezoek aan onze pagina echter wel koppelen aan uw LinkedIn gebruikersaccount. We hebben geen controle over de informatie die LinkedIn via deze website verzamelt, noch over de omvang van de informatie die LinkedIn verzamelt.

We beschikken ook niet over de informatie over de inhoud van gegevens die aan LinkedIn worden verstrekt. Meer informatie over het privacybeleid van LinkedIn vindt u hier: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig

U kunt bezwaar maken tegen de analyse van uw gebruikersgedrag door LinkedIn en de weergave van op interesse gebaseerde aanbevelingen (‘’opt-out’’); klik op ‘’Decline on LinkedIn’’ (voor LinkedIn leden) of ‘’Decline’’ (voor andere gebruikers) op https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Webshop (Art. 6 Para. 1 lit. b EU-GDPR)
Wij verwerken uitsluitend de door u binnen het kader van het bestelformulier ten behoeve van de uitvoering of verwerking van de contractuele relatie verstrekte gegevens, tenzij u instemt met verder gebruik.

Het beginsel van een zo beperkt mogelijke gegevensopslag wordt in acht genomen doordat u ons slechts de gegevens dient te verstrekken die absoluut nodig zijn om het contract met u door te voeren of om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen (d.w.z. uw titel, voornaam, achternaam, bedrijf, afdeling, btw-identificatienummer, e-mail), dalsook de voor de gekozen betaalmethode benodigde betaalgegevens of gegevens die wij wettelijk verplicht zijn te verzamelen.

Bovendien wordt uw IP-adres om technische redenen en voor wettelijke beschrming verwerkt. Zonder deze gegevens moeten wij u helaas de afsluiting van het contract weigeren, omdat wij het dan niet kunnen uitvoeren of een bestaand contract moeten beëindigen. Natuurlijk kunt u uit eigen beweging meer gegevens invoeren.

Klantaccount (Art. 6 Para. 1 lit. a, b EU-GDPR)
In onze webshop bieden wij gebruikers de gelegenheid een klantaccount aan te maken door hun persoonsgegevens in te voeren. Het voordeel is in het bijzonder dat u de bestelgeschiedenis kunt bekijken en de door u ingevoerde gegevens voor het bestelformulier zijn opgeslagen. Wanneer u de volgende keer een bestelling plaatst hoeft u uw gegevens niet opnieuw in te voeren.

Het aanmaken van een klantaccount is daarom hetzij nodig of mogelijk of een contract met u af te sluiten of om onze pre-contractuele maatregelen door te voeren. Zodoende wordt het beginsel van een zo beperkt mogelijke gegevensopslag in acht genomen, omdat slechts de voor de registratie benodigde gegevens worden verzameld (zie hierboven bij webshop). Gegevens worden onderverdeeld in verplichte gegevens en optionele gegevens. Optionele gegevens worden aangeduid als 'optioneel'.

Voor bestellingen in onze webshop hebben wij tevens voor de leveringinformatie nodig over uw factuuradres. Indien het leveradres afwijkt van het factuuradres dient eveneens de bovenstaande informatie voor het leveradres worden verstrekt. Door zich op onze website te registreren worden het IP-adres van de gebruiker, de datum en het tijdstip van de registratie eveneens opgeslagen (technische achtergrondgegevens). Door het activeren van de aanmaakknop geeft u toestemming tot het verwerken van uw gegevens.

Let op: Het door u gebruikte wachtwoord wordt in versleutelde vorm opgeslagen. Werknemers van ons bedrijf kunnen dit wachtwoord niet lezen. Daarom kunnen zij u geen informatie verstrekken indien u uw wachtwoord vergeten bent.

Maak in dit geval gebruik van de functie 'Wachtwoord vergeten?'.. Door het gebruik van deze functie ontvangt u van ons een geautomatiseerde link. U kunt uw wachtwoord vervolgens wijzigen door het gebruik van deze link. Het is werknemers niet toegestaan u telefonisch of schriftelijk naar uw wachtwoord te vragen. Daarom dient u nooit uw wachtwoord te verstrekken wanneer u hiernaar wordt gevraagd.

Na het aanmaken van de klantaccount worden uw gegevens bij ons opgeslagen voor het gebruik van het beschermde klantgedeelte. Zodra u met uw e-mailadres en uw wachtwoord bij onze webshop inlogt worden deze gegevens in onze webshop verstrekt voor door u uitgevoerde handelingen. Uitgevoerde bestellingen kunnen in de bestelgeschiedenis worden getraceerd. U kunt hier wijzigingen aanbrengen in het factuur- of besteladres.

Geregistreerde personen zijn bevoegd zelfstandig wijzigingen / correcties aan te brengen in het factuur- of leveradres. U kunt eveneens uw klantaccount verwijderen. Het FAQ-gedeelte van de webshop beschrijft in detail hoe u uw account verwijdert.

Betaling/bekendmaking van gegevens binnen het kader van de webshop
Overdracht van uw persoonlijke gegevens aan derden zal alleen gebeuren voor zover dit nodig is voor het vervullen van onze contractuele verrplichtingen of voor het uitvoeren van het contract. Wanneer u in onze webshop betaalt zullen wij, in verband hiermee, de door u verstrekte betalingsgegevens overdragen aan een door ons aangewezen betalingsinstituut (de overdracht is TLS/SSL-versleuteld), dat de transactie uitvoert (beschikbare betalingsmethodes zijn factuur, creditcard, PayPayl). Uw gegevens zulen alleen voor deze doeleinden worden gebruikt door het betalingsinstituut. Na uw bestelling sturen wij uw e-mailadres en bestelgegevens door naar Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Cologne, Duitsland (www.trustedshops.eu) voor een beoordeling van onze webshop. De laatstgenoemde zendt u een e-mail met de mogelijkheid onze webshop te beoordelen. Indien u dit niet wenst te doen, kunt u te allen tijde bezwaar maken door een e-mail te zenden aan service@trustedshops.com of door te klikken op de betreffende link in de u door TrustedShops toegezonden e-mail. Enig andere toegang tot uw informatie door derden beogen wij niet. In het bijzonder zullen wij uw gegevens niet verkopen of gebruiken op een vergelijkbare wijze. Wij zullen onze meldplicht vervullen, zoals vereist door de wet of autoriteiten. In deze gevallen zullen wij de relevante informatie doorsturen naar de officiële instanties. Betaling wordt verzonden naar PayOne / Computop. Net als bij TrustedShops verwerken zij de betalingsgegevens slechts voor betalingsdoeleinden.

Klantenportaal
Het Klantenportaal is een dienst voor onze klanten. Dit zijn voornamelijk onze zakelijke klanten. Er is met hen voor het gebruik van het Klantenportaal een licentieovereenkomst afgesloten. De zakelijke klanten besluiten zelf of hun werknemers toegang hebben tot het portaal. In het Klantenportaal vindt u een configurator. Wij evalueren het gebruikersgedrag met betrekking tot de configurator. Het gebruikersgedrag wordt geevalueerd op klantniveau en op het niveau van de betreffende werknemer van de klant die het portaal gebruikt. Het Klantenportaal maakt geen gebruik van social media plug-ins, noch van de LiveChat-tool. Het IP-adres wordt ook niet anoniem gemaakt. Het opgeslagen wachtwoord is versleuteld met een hash-algoritme.

Registratie in het Klantenportaal
Er wordt geen gebruikersaccount aangemaakt voordat een licentieovereenkomst is afgesloten. Gebruikers kunnen hier al vermeld worden en door WIKA worden aangemaakt. Een beheerder van de klant kan bovendien eveneens meer gebruikersaccounts toevoegen.

Microsoft Azure
Tevens informeren wij u om redenen van transparantie dat wij ons Klantenportaal en onze webshopexploiteren via een door Microsoft Azure aangeboden clouddienst. De van u verzamelde gegevens verblijven op de servers van Microsoft Azure binnen de Europese Unie, zodat ook hier een adequaat niveau van gegevensbescherming wordt gegarandeerd. Om uw gegevens en uw persoonlijke rechten te beschermen hebben wij uiteraard de wettelijk voorgeschreven overeenkomsten met Microsoft Azure afgesloten.

Laatste update: 18 december 2018